ranking kierunkw

 


AA boks ksztalcenie online

 

obrazek rozklady

STUDENCI LINK DO ROZKŁADÓW

DOKTORANCI LINK DO ROZKŁADÓW

 

00 Madej Zawadzki 1

 LINK: https://meet.google.com/ene-wohk-znd?authuser=0

 

orcid logo

Informacja w sprawie obowiązku zgłaszania dorobku naukowego przez pracowników, doktorantów i studentów UPH

AAarchLOGO

 

AAA sekretariat

 

tabb

 

 

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych   

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

AAASSSS

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych

 

szkoa doktorska 

 

 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

 

Szanowni Państwo,
przypominam, że nastąpiła zmiana zarządzenia w sprawie organizacji praktyk studenckich wprowadzona Zarządzeniem Rektora Nr 84/2017 z dnia 22 września 2017 r. 

Wyżej wymienione zarządzenie wprowadza nowe wzory porozumień w sprawie organizacji praktyk zawodowych. Zmiana polega na usunięciu zapisu § 1 ust. 2  związanego z ubezpieczeniem  od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich studentów studiów stacjonarnych.
W związku z powyższym należy również zweryfikować poprawność wszystkich porozumień zawartych z instytucjami zewnętrznymi od roku akademickiego 2017/18 oraz tych, które zostały zawarte wcześniej i są realizowane po 1 października 2017 r.

Od roku akademickiego 2017/18  istnieje możliwość ubezpieczenia się studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków – są to ubezpieczenia imienne i nie obejmują wszystkich studentów – ubezpieczeniem objęci będą wyłącznie Ci,którzy wpłacą składkę ubezpieczeniową.
Zwracam uwagę, że studenci przebywający na zajęciach prowadzonych w formie zajęć laboratoryjnych, terenowych oraz praktyk zawodowych i zajęć realizowanych poza terenem uczelni, gdzie planowane są wyjścia do instytucji zewnętrznych (w ramach przedmiotów) powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to często wymóg pracodawców przyjmujących na praktyki.
Wobec powyższego, proszę o poinformowanie studentów o możliwości skorzystania z ubezpieczenia  od następstw nieszczęśliwych wypadków zorganizowanego przez UPH lub o konieczności ubezpieczenia się poza uczelnią, szczególnie na czas praktyk studenckich lub ww. zajęć.

Organizacja ubezpieczeń organizowanych przez uniwersytet na rok akademicki 2017/18:
- składkę należy opłacić w dziekanacie w terminie najpóźniej do dnia 18.11.2017 roku.
- roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 50 zł. przy sumie ubezpieczenia 28.000,-
- okres trwania ubezpieczenia od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r. na terenie uczelni jak i poza nią,
- szczegółowy zakres ubezpieczenia jak i ogólne warunki ubezpieczenia zamieszczone są na stronie internetowej UPH -

 http://www.uph.edu.pl/parlament-studencki

 

dr hab. Anna Charuta, prof. nzw.
Prorektor ds. studiów