00000000000000000000000000baver

Darek plakat wydarzenia

  kozaczynska biala

 

 

0000111 sekretariat

 

tabb

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych  
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

adada

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej
  • współczesne stosunki międzynarodowe

 

 Studia III stopnia (doktoranckie)

 doktor Kindziuk

 

 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

6 i 27 listopada br. w godz. 15:00–16:00 odbędą się spotkania informacyjne w sprawie rekrutacji do projektu szkolenia wojskowego w ramach Le­gii Akademickiej w roku akademickim 2019/2020. Program ten realizowany jest na pod­stawie porozumienia zawartego w dniu 21 grudnia 2018 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Mi­nistrem Obrony Narodowej.
Do projektu mogą przystąpić studenci (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), którzy posiadają obywatelstwo polskie. Program szkole­nia zakłada 30 godzin szkolenia teoretycznego (realizowanego w Uczelni) oraz szkolenie poligo­nowe w wybranych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju w okresie letnim. Jest to nie­powtarzalna możliwość przejścia przeszkolenia wojskowego i uzyskania stopnia podoficerskiego WP. Więcej informacji na temat projektu na spo­tkaniach w w/w terminach.