Nr tematu

Tytuł tematu

Kierownik tematu

Publikacje

125/15/MN

Niemiecka polityka okupacyjna powiatu bielskiego w latach 1941-1944

Damian Siebieszuk

Rozbudowa sił morskich i powietrznych państw europejskich w 1939 r. na łamach "Kurjera Białostockiego" / Damian Siebieszuk. // W: Prasa podlaska w XIX-XX wieku: szkice i materiały. T. 5 / praca zbiorowa pod red. Jarosława Cabaja. - Siedlce : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2016. - S. 87-102.

The election and coronation of Pius XII in the view of "Kurier Białostocki" / Damian Siebieszuk. // W: Ìstorìâ relìgìj v Ukraïnì: naukovij zbìrnik: Svtlìj pam'âtì profesora Âroslava Daškeviča 1926-2010. Čast. 1: Cerkovna ìstorìâ. - L'vìv : Ìnstitut relìgìèznavstva fìlìa L'vìvs'kogo muzeû ìstorìï relìgìï " Logos", 2016. - S. 593-602.

The effect of water bodies and water courses on WWII warfare in the Black Sea area between 1941 and 1942 / Damian Siebieszuk. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 6 (2017), s. 179-184.

131/15/MN

Wojska ordynackie

Tomasz Brodacki

Uwarunkowania prawne ordynacji Radziwiłłowskiej i jej wojsk w Rzeczypospolitej Obojga Narodów = Legal conditions of the Radziwill entail and its armies in the Polish - Lithuanian Commonwealth / Tomasz Brodacki. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 36 (109) 2016, s. 223-235

132/15/MN

Higiena w II RP

Tomasz Kowalczyk

The dilemmas associated with defining the area and scope of research in the light of the author’s own studies on the issues of hygiene in the Second Polish Republic / Tomasz Kowalczyk. // World Scientific News. - Vol. 57 (2016), s. 576-586.

Znaczenie higieny w leczeniu pacjentów chorych na gruźlicę w pierwszej połowie XX wieku na przykładzie "Sanatorium dla chorych piersiowych" w Rudce pod Mrozami / Tomasz Kowalczyk. // W: Czowiek - czystość i brud. T. 1. Aspekt humanistyczno-etnologiczny / red. Krzysztof Krzemiński, Anna Kmieć, Karolina Olszewska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. - S. 31-51

Higiena pomieszczeń koszarowych w Wojsku Polskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego / Tomasz Kowalczyk. // W: Czystość i brud : higiena między wielkimi wojnami (1918-1939) / red. Walentyna Korpalska, Wojciech Ślusarczyk.. - Bydgoszcz : Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, 2017. - S. 129-139.

Oddziaływanie czynników kulturowych, historycznych i przyrodniczych w kontekście kształtowania małych społeczności lokalnych na przykładzie gminy Mrozy / Tomasz Kowalczyk. // W: Region w kulturze / pod red. Violetty Jaros i Beaty Łukarskiej. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2017. - S. 41-59.

Relacje różnych grup społecznych, zamieszkujących parafie Kuflew, Jeruzal i Kałuszyn, w świetle akt metrykalnych z XVII i XVIII wieku / Tomasz Kowalczyk. // Studia Historica Gedanensia. - T 8 (2017), s. 93-124.

133/15/MN

Sasanidzkie uzbrojenie oraz rząd koński na tle uzbrojenia Europy i Azji III-VII w.

Patryk Skupniewicz

Tabriz Museum battle dish. Formal considerations / Patryk Norbertt Skupniewicz. // Metamorfozy Istorii : naučnyj al'manah = Metamorphoses of History: scientific almanac. - 2015. Vol. 6, s. 180-211.

The iconographic function of armor in Sasanian art / Patryk Skupniewicz. // Rivista degli studi orientali. - Vol. 88, nr 1-4 (2015), s. 251-281.

The Himyarite “knight” and Partho-Sasanian art / Patryk Skupniewicz. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 5 (2016), s. 57-75

Bóg Skanda-Kartikeia w ikonografii Gandhary / Patryk Skupniewicz. // W: Ìstorìâ relìgìj v Ukraïnì: naukovij ŝorìčnik. Vipusk 27. Č. 2 / Za zag. ped. M. Kapralâ, O. Kiričuk, I. Orlevič. - L'vìv : Logos, 2017. - S. 95-103.

The bullae of the spahbedan. Iconographic remarks / Patryk Skupniewicz. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 6 (2017), s. 107-120.

Diadem on the head from Khalchayan battle scene and possible reconstruction of the composition / Patryk Skupniewicz, Marcin Lichota. // W: Crowns, hats, turbans and helmets : the headgear in Iranian history. Vol. 1. Pre-islamic period / ed. by Katarzyna Maksymiuk, Gholamreza Karamian. - Siedlce ; Teheran : Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2017. - S. 69-95

On the helmet on the capital at Ṭāq-e Bostān again / Patryk Skupniewicz. // W: Crowns, hats, turbans and helmets : the headgear in Iranian history. Vol. 1. Pre-islamic period / ed. by Katarzyna Maksymiuk, Gholamreza Karamian. - Siedlce ; Teheran : Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2017. - S. 211-222

Mozaika Aleksandra Wielkiego i hellenistyczne ikony przemocy, w: Istorìâ relìgìj v Ukraïnì : naukovij šorìčnik, vol. 2, eds. O. Kiričuk, M. Omel'čuk, L'vìv 2018, 3- 20.

współautor, Maksymiuk K., Persian Riders in the Aethiopica of Heliodorus. A reliable source?, „Historia i Świat” 7, 2018, 99-110.

167/16/MN

Województwo lwowskie w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Krzysztof Bąkała

Kartografia a badania historyczne – na przykładzie zasobów Biblioteki Muzeum Niepodległości dotyczących województwa lwowskiego w dwudziestoleciu międzywojennym / Krzysztof Bąkała. // Niepodległość i Pamięć. - 2017, nr 3 (59), s. 265-294.

193/17/MN

Od narodzin do likwidacji. Ukraińska działalność polityczna, społeczna, kulturalno-oświatowa i gospodarcza na terenie powiatu bialskiego w latach 1917 – 1947

Rafał Dydycz

 

194/17/MN

Województwo stanisławowskie w latach 1921-1939

Paweł Pulik

Bezpieczeństwo wewnętrzne województwa stanisławowskiego w 1938 roku : w sprawozdaniach wojewody / wybór źródeł, wstęp i opracowanie naukowe Wojciech Włodarkiewicz, Rafał Roguski, Paweł Pulik. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2017.

Vnutrennee položenie Stanislavovskogo voevodstva v 1921-1923 gg / Paweł Pulik. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 6 (2017), s. 151-164.

202/17/MN

Wincenty Witos w świetle literatury, poezji, sztuki oraz inne formy upamiętnienia tej postaci

Roman Głowacki

 

203/17/MN

Kancelaria Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w latach 1918 – 1939

Piotr Romanowski

 

Postać i rodzaje akt centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w latach 1918-1939. Zarys problematyki / Piotr Romanowski // Wschodni Rocznik Humanistyczny. T. XV, nr 1 (2018), s. 127-140.

 

Najważniejsze elementy reformy kancelarii centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w 1933 roku / Piotr Romanowski // Radzyński Rocznik Humanistyczny. T. 16, z. 1 (2018), s. 85-111.

 

Przechowywanie akt w centrali MSZ w latach 1918-1939 / Piotr Romanowski // Dzieje Biurokracji. T. VIII (2018), s. 73-92.

204/17/MN

Wpływ konfliktów zbrojnych między Cesarstwem Rzymskim i sasanidzką Persją na rozwój euro-azjatyckiego ochronnego uzbrojenia

Adam Kubik

Hełmy Azji Południowo-Zachodniej pomiędzy VI - VIII w.n.e. : zarys problematyki / Adam Lech Kubik. - Siedlce : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017.

An examination of Parthian and Sasanian military helmets (2nd century BC-7th century CE) / Kaveh Farrokh, Gholamreza Karamian, Adam Kubik, Mandana Taheri Oshterinani. // W: Crowns, hats, turbans and helmets : the headgear in Iranian history. Vol. 1. Pre-islamic period / ed. by Katarzyna Maksymiuk, Gholamreza Karamian. - Siedlce ; Teheran : Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2017. - S. 121-163

Mysterious helmet from Verden and its "link" with Tibetan helmets / Adam Lech Kubik. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 6 (2017), s. 133-139.

O pewnych aspektach dekoracji hełmów późno-rzymskich typu "spangenhelme" / Adam Lech Kubik. // W: Ìstorìâ relìgìj v Ukraïnì: naukovij ŝorìčnik. Vipusk 27. Č. 2 / Za zag. ped. M. Kapralâ, O. Kiričuk, I. Orlevič. - L'vìv : Logos, 2017. - S. 3-14.

Sasanian lamellar helmets / Adam Kubik. // W: Crowns, hats, turbans and helmets : the headgear in Iranian history. Vol. 1. Pre-islamic period / ed. by Katarzyna Maksymiuk, Gholamreza Karamian. - Siedlce ; Teheran : Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2017. - S. 195-210.

The Kizil Caves as an terminus post quem of the Central and Western Asiatic pear-shape spangenhelm type helmets. The David Collection helmet and its place in the evolution of multisegmented dome helmets, „Historia i Świat” 7, 2018, 141-156.

O wpływie sasanidzkich hełmów lamelkowych na sztukę wczesnego islamu, w: Istorìâ relìgìj v Ukraïnì : naukovij šorìčnik, vol. 1, eds. O. Kiričuk, M. Omel'čuk, L'vìv 2018, 30-41.

współautor, Nicolle D., The helmet from Multa river reconsidered, „Военная археология" 4, 2018, 17-30.

Bronze mace with three human heads in the Museum of Varna, Bulgaria, w: Military campaigns, weaponry and military equipment (Antiquity and Middle Ages). International conference, 14-16. 05. 2009, Varna (Acta Musei Varnaensis X, 1-2), ed. V. Yotov, Varna 2018, 185-194.

249/18/MN

Rola duchowieństwa chrześcijańskiego w negocjacjach dyplomatycznych między Iranem i Rzymem w III-VII wieku

Marta Czerwieniec-Ivasyk

 

250/18/MN

Dzieje ziemi łukowskiej w średniowieczu

Marcin Gomółka

 

251/18/MN

Sceny pojedynków w irańskim poemacie „Księga Królewska

Szahname” w kontekście historyczno-kulturowym

Joanna Szklarz

 

252/18/MN

Terespol jako miasto wielokulturowe w latach

1749-1915

Przemysław Wróblewski