INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Gomolka obrona i dwie kobiety

29 września 2022 r. odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Gomółki pt. "Dzieje ziemi łukowskiej w średniowieczu". Promotor: dr hab. Maria Starnawska. Recenzenci: dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel (UMCS) i dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio (AP w Słupsku). Po pomyślnym przebiegu obrony komisja doktorska jednogłośnie wystąpiła do Senatu UPH o nadanie Panu Marcinowi Gomółce stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.