INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

screen ze strony scopus dane liczbowe

CiteScore to wskaźnik bibliometryczny stanowiący miarę cytowalności czasopism oraz innych wydawnictw ciągłych. Stanowi jeden ze wskaźników opisujących czasopisma zindeksowane w bazie Scopus. CiteScore za dany rok obliczany jest poprzez podzielenie liczby cytowań z ostatnich czterech lat (w tym także roku, dla którego jest obliczany) za publikacje opublikowane w tym czasie przez liczbę tych publikacji. Wskaźnik CiteScore powinno się wykorzystywać jedynie do porównywania czasopism w obrębie jednej dyscypliny. CiteScore jest obliczany jednorazowo po zakończeniu danego roku i publikowany najczęściej w połowie roku następnego, dlatego nie zmienia się wraz z aktualizacją bazy Scopus. Do śledzenia cytowalności w roku bieżącym służy wskaźnik CiteScore Tracker, który aktualizowany jest co miesiąc.