INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

(bezpłatne dzienne studia I stopnia, kierunek praktyczny)

usmiechnieci ludzie siedza przy komputerach

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym. Charakteryzuje go traktowanie informacji jako towaru, dobra równoważnego lub nawet cenniejszego od dóbr materialnych. W związku z tym nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na usługi związane z zarządzaniem informacją wszelakiego typu, w tym cyfrową i tradycyjną. Rynek pracy wykazuje zapotrzebowanie na osoby potrafiące zawodowo poruszać się w świecie jej zapisów: pozyskiwać je, przechowywać, przetwarzać i udostępniać zainteresowanym. Na to zapotrzebowanie odpowiada nasz kierunek studiów.

 

Infobrokerstwo to dziedzina wiedzy, na którą składają się teoretyczne i praktyczne działania związane z autoryzacją, pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji w warunkach gwałtownego rozwoju technologii teleinformatycznych i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Absolwent uzyskuje umiejętności brokera informacji.

Nowoczesna biurowość to techniki składające się na obsługę organizacji biurokratycznych, nadzór nad produkcją, obiegiem i przetwarzaniem zapisów informacji. Absolwent uzyskuje umiejętności obsługi biur wszelakiego typu i zarządcy dokumentacji (records manager).

Studia przygotowują do pracy jako:

 • broker informacji, researcher w mediach tradycyjnych i online,
 • urzędnik biur wszelakiego typu,
 • zarządca dokumentacji (records manager),
 • specjalista w zakresie systemów kancelaryjnych i koordynator czynności kancelaryjnych,
 • dokumentalista w administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach drugiego i trzeciego sektora,
 • opiekun bieżących repozytoriów zapisów informacji,
 • analityk serwisów internetowych,
 • prowadzący działalność usługową w zakresie poszukiwania, przetwarzania i udostępniania zapisów informacji.

Studia przygotowują również do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Szczególnie polecane kierunki to:

 • historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją,
 • archiwistyka.

 

okladka 2 coreect

(Wszystkie pliki PDF są w wersji skanowanej)

 

Strona tytułowa, redakcyjna , spis treści

DARIUSZ MAGIER Słowo wstępne

DARIUSZ MAGIER O naturze zbiorów archiwalnych (z problematyką sztandarowego zbioru siedleckiego w tle)

ELŻBIETA S. MONIKA ALBINIAK O trzech fazach gromadzenia dokumentacji biograficznej dotyczącej Anny s. Jolanty Puchałki w Archiwum Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej

ILONA MATEJKO-PETERKA Ukryte, nieznane i niedocenione. Dokumenty franciszkańskiego katastru dla Śląska Austriackiego w archiwach śląskich instytucji administracji publicznej

MIROSŁAW ROGUSKI Pozostałość aktowa po Tymoteuszu Łuniewskim i jej znaczenie dla badaczy historii pogranicza Mazowsza i Podlasia w XIX wieku

KATARZYNA PADUCH Muzeum Społeczne w Warszawie (1921-1939) w świetle zachowanych archiwaliów ze zbiorów archiwum Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy

BARTŁOMIEJ SAMARSKI Alternatywne metody wykorzystania materiałów archiwalnych w badaniach historycznych, czyli dokumentacja finansowa i akta wymiaru sprawiedliwości, jako przykład źródeł do dziejów okresu międzywojennego

ADRIAN KOSSOWSKI Nietypowi aktotwórcy i ich dokumentacja życia codziennego na przykładzie zbioru Archiwum rodziny Pawłowskich

PAWEŁ GLUGLA Tadeusz Nowak (1930-1991) jako aktotwórca nieoczywisty i jego spuścizna w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie

BARTOSZ DRZEWIECKI Dokumentacja wytwarzana przez ludzi nauki – archiwalia nieoczywiste

 

The Doctoral School and the Institute of History, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities invite you to the International Workshop "The damnatio memoriae in the Severan Dynasty". Program of the Workshop is designed to immerse students and doctorants in ancient worlds and develop their passion and critical abilities in investigating about ancient history.

1200px Portrait of family of Septimius Severus Altes Museum Berlin Germany 2017

 The Severan Tondo. It depicts the Roman emperor Septimius Severus with his wife, the augusta Julia Domna, and their two sons Caracalla and Geta. The face of one of the two brothers has been deliberately erased, very likely as part of damnatio memoriae. Staatliche Museen zu Berlin (inventory number 31329) © José Luiz Bernardes Ribeiro, 2017.

 

The workshop will be held on January 20, 2023 at 4 p.m. using the Google Meet platform (https://meet.google.com/uom-rtnh-yeo?hs=224&pli=1),

 

Workshop programme:

Conducted by Joanna Szklarz (The Doctoral School, Siedlce University)

 
16.00 - 16.15
Prof. Danuta Okoń
Clarissimus vir and damnatio memoriae in Rome of the Age of the Severans. New findings
[Clarissimus vir a damnatio memoriae w Rzymie epoki Sewerów. Nowe ustalenia]

Abstract: 

The Severian era was a troubled period, shaken by civil wars and rebellions therefore the number of condemned senators (not counting counter-candidates to power) reached almost 100. It is widely believed that declaring a senator a public enemy and sentencing him to death was accompanied by a condemnation to oblivion (damnatio memoriae). However, only in the case of 14 senators the damaged inscriptions allow us to assume that they were subjected to this procedure. This procedure was implemented for "bad" emperors or counter-candidates for the purple and was of an all-imperial nature, while senators were generally not covered by it, which means that from the point of view of the apparatus of power they were of little importance.

Streszczenie: 

Epoka seweriańska była niespokojnym okresem, wstrząsanym wojnami domowymi i buntami dlatego liczba skazanych senatorów (nie licząc kontrkandydatów do władzy) sięgała niemal 100. Powszechnie uważa się, że uznaniu senatora za wroga publicznego i skazaniu na śmierć towarzyszyło skazanie na niepamięć (damnatio memoriae). Jednak tylko w wypadku 14 senatorów uszkodzone inskrypcje pozwalają zakładać, że zostali oni objęci tą procedurą. Procedura ta była wdrażana w stosunku do „złych” cesarzy lub kontrkandydatów do purpury i miała charakter ogólnoimperialny, natomiast senatorowie z reguły nie byli nią obejmowani, co oznacza, że z punktu widzenia aparatu władzy byli mało istotni.

 

16.15 - 16.30
Dr. Pedro David Conesa Navarro
Fulvia Plautilla's damnatio memoriae: an Analysis of a General Sanction based on a Few Iconographic Representations
[Damnatio mamoriae Fulvii Plautilli: analiza ogólnych skutków na podstawie wybranych przedstawień ikonograficznych]

Abstract: 

Publia Fulvia Plautilla was the wife of the Roman emperor Caracalla. On January 22, 205, her father Gaius Fulvius Plautianus was executed for treachery and his family properties were confiscated. Plautilla was exiled by Caracalla to Sicily and then to Lipari. She was treated very harshly and were eventually strangled, possibly on Caracalla's orders.

Streszczenie: 

Publia Fulvia Plautilla była żoną cesarza rzymskiego Karakalli. 22 stycznia 205 roku jej ojciec Gajusz Fulwiusz Plaucjanus został stracony za zdradę, a jego majątek rodzinny skonfiskowano. Plautilla została zesłana przez Karakallę na Sycylię, a następnie do Lipari. Była traktowana bardzo surowo i ostatecznie została uduszona, prawdopodobnie na rozkaz Karakalli.

 

16.30 - 16.45
Prof. Katarzyna Balbuza
Public image of Julia Domna - testimony of coins. "Immortalizing" of the Imperium Romanum, emperor(empress) or dynasty? A contribution to the imitation of Julia Domna's denarius
[Publiczny wizerunek Julii Domny - świadectwo monet. "Uwiecznianie" Imperium Romanum, cesarza(owej) czy dynastii? Przyczynek do imitacji denara Julii Domny]

Abstract: 

Since the time of Augustus, Roman emperors used various media, including largely coinage, to create their own political image. In the context of the ideology of eternity, this was to immortalize power, the state or the emperor himself. Interestingly, these activities are also reflected in coins minted for empresses or other members of the imperial house. One of such more charismatic female personalities of the late 2nd and early 3rd centuries AD was Julia Domna. Was this empress similarly created in the monetary media? And if so, how, to what extent, and was it consistent with the public image of the dynasty? A contribution to the imitation of the denarius of Julia Domna.

Streszczenie:

Od czasów Augusta cesarze rzymscy wykorzystywali różne środki przekazu medialnego, w tym w dużej mierze monety, do kreacji własnego wizerunku politycznego. W kontekście ideologii wieczności było to uwiecznianie władzy, państwa lub samego cesarza. Co interesujące, działania te odzwierciedlają także monety wybijane dla cesarzowych lub innych członkiń domu cesarskiego. Jedną z takich bardziej charyzmatycznych osobowości kobiecych przełomu II i III wieku n.e. była Julia Domna. Czy ta cesarzowa była w podobny sposób kreowana w monetarnych środkach przekazu? A jeśli tak, to w jaki sposób, w jakim zakresie i czy było to zbieżne z publicznym obrazem dynastii? Przyczynek do imitacji denara Julii Domny.

 

LITERATURE FOR PARTICIPANTS:

Georgiadou, Z., Florou, V., & Ilia - Georgiadou, I. (2020). Damnatio memoriae: contemporary condemnation of memory. Design/Arts/Culture1. https://doi.org/10.12681/dac.25913

Balbuza, K. (2019). The Role of Imperial Women in the Monetary Distributions (Liberalitas) in Rome in the Light of Numismatic Sources. Studia Historiae Oeconomicae, 37.1, 5–24. https://doi.org/10.2478/sho-2019-0002

Conesa Navarro, P. D., & Smyk, A. (2022). Goddess Venus on Julia Domna’s coins. The Political Use of the Coinage of an Augusta of the Severan Dynasty. Historia i Świat11, 175–200. https://doi.org/10.34739/his.2022.11.11

Okoń, D. (2019). Military Tribunate in the Careers of Roman Senators of the Severan Period. Part I: Introductory Iusses. EOS Commentarii Societatis Philologae Polonorum, 106.1, 59–76. link


 

Obraz28 crop 

Danuta Okoń, Full Professor, a historian of Antiquity, specializing in Latin epigraphy and Roman prosopography. Employed in the Institute of History at the University of Szczecin. She is the author of many scholarly works on the social and political history of Imperium Romanum under the Principate. A member of the Polish Philological Association, Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine, Athens Institute for Education and Research, Polish Society for Ancient Studies, Committee on Ancient Culture of the Polish Academy of Sciences (PAN), Committee for the Ancient History of the Polish Historical Association.

[Danuta Okoń, profesor zwyczajny, historyk starożytności, specjalizujący się w epigrafii łacińskiej i prozopografii rzymskiej. Zatrudniona w Instytucie Historii Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka wielu prac naukowych z zakresu historii społecznej i politycznej Imperium Romanum w okresie pryncypatu. Członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Association Internationale d'Épigraphie Grecque et Latine, Athens Institute for Education and Research, Polskiego Towarzystwa Studiów nad Starożytnością, Komitetu Kultury Starożytnej PAN, Komitetu Historii Starożytnej Polskiego Towarzystwa Historycznego.]

 

conesa navarro 640x361 crop 

Dr. Pedro David Conesa Navarro - Professor at Complutense University in Madrid. He defended his doctoral thesis under joint supervision by the universities of Murcia and Rome – Tor Vergata (in 2020). He did different research stays at Rome (Deutsches Archäologisches Institut Rom), Cambridge (University of Cambridge), and Heidelberg (Universität Heidelberg – Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik). His main research topics are: Roman Women, the Severan Dynasty and the Roman Culture. Currently, He is secretary of the Journal Antigüedad y Cristianismo and member of the research centre CEPOAT (Centro del Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía) of the University of Murcia.

[Dr Pedro David Conesa Navarro - profesor Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Obronił pracę doktorską pod wspólną opieką uniwersytetów w Murcji i Rzymie - Tor Vergata (w 2020 roku). Odbył różne pobyty badawcze w Rzymie (Deutsches Archäologisches Institut Rom), Cambridge (University of Cambridge) i Heidelbergu (Universität Heidelberg - Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik). Jego główne tematy badawcze to: Kobiety Rzymskie, Dynastia Sewerów i Kultura Rzymska. Obecnie jest sekretarzem Journal Antigüedad y Cristianismo oraz członkiem centrum badawczego CEPOAT (Centro del Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía) Uniwersytetu w Murcji.]

 

Katarzyna Balbuza crop 

Professor of Adam Mickiewicz University Katarzyna Balbuza, historian of antiquities in the field of the history of the early Roman Empire and Roman numismatics. She is the author of numerous scholarly works, including the books entitled Triumphant. Triumph and the ideology of victory in ancient Rome of the imperial era, Poznań 2005, Aeternitas Augusti. The formation and development of the concept of eternity in the (auto)presentation of the Roman emperor (from Augustus to Severus Alexander), Poznań, 2014. President of the Poznań branch of the Polish Historical Society.

[prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza, historyk-starożytnik w zakresie historii wczesnego cesarstwa rzymskiego i numizmatyki rzymskiej. Autorka wielu prac naukowych, m.in. książek pt. Triumfator. Triumf i ideologia zwycięstwa w starożytnym Rzymie epoki cesarstwa, Poznań 2005, Aeternitas Augusti. Kształtowanie się i rozwój koncepcji wieczności w (auto)prezentacji cesarza rzymskiego (od Augusta do Sewera Aleksandra), Poznań, 2014. Prezes poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.]

 

100 3276 crop

 Joanna Szklarz, a second-year doctoral student in history at the Doctoral School of the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities. She holds a master's degree in Polish philology. Based on the poem The Persian Book of King's. Shahnameh by Ferdousi, she is conducting research on the culture of ancient Iran.

[Joanna Szklarz, doktorantka drugiego roku historii w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Magister filologii polskiej. Na podstawie poematu Księga królewska. Szahname autorstwa Ferdousiego prowadzi badania nad kulturą starożytnego Iranu.]

 

 damnatio memoriae plakat
 

 

 loga UPH i PTH

 

 Institute of History of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities and Siedlce branch of the Polish Historical Society are honoured to invite you to take part in the international scientific conference called ‘Human communities. History – phenomena – problems’.

Siedlce, 23rd-24th November 2023 

(registration open until 30th September 2023)

 

Lately, social sciences and humanities have intensly searched for points of contact between general and regional history, between the broad context of historical events and the presentation of scientifically valid case studies in the long run. Researchers, representing various disciplines, are interested in diverse social networks (human web), their multitude, interactions and interpersonal relationships in the public, institutional and private sphere. Individual dimensions of political and social life are beginning to accompany the recognition of collective agreements.

In order to meet the needs related to the in-depth analyses of both the early traces of globalization and the description of various communities in particular epochs, we would like to invite scientists from vast paradigmatic and professional circles to discuss human communities from the past. The papers may present issues in general terms, as well as the analysis of individual cases, and should also describe the given problem from historical, sociological, anthropological or media studies perspective.

 

The outcome of the symposium will be a paper published by the University of Natural Sciences and Humanities. Participation is free of charge. Sessions will be conducted in Polish and English.

Applications containing the following: academic title/degree, name and surname, affiliation, correspondence address, subject of the paper, abstract (up to 1300 characters with spaces) should be sent by 30th September 2023 to the following email address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

CALL FOR PAPERS (in Polish)

CALL FOR PAPERS (in English)

 

PTH logo

Władze kadencji 2022-2025

 

Zarząd Oddziału

 1. dr hab. Marcin Kruszyński – prezes
 2. dr Joanna Kowalik-Bylicka – wiceprezes
 3. dr hab. Dariusz Magier – wiceprezes
 4. dr Rafał Roguski – skarbnik
 5. mgr Barbara Tekely Skrętowicz – sekretarz

Komisja Rewizyjna Oddziału

 1. dr hab. Katarzyna Maksymiuk – przewodnicząca
 2. dr hab. Dorota Wereda – członek
 3. mgr Anita Smyk – członek

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (plik do pobrania w formacie word)