INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

2021 rok

Decyzja nr 8/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Instytucie Historii UPH

Decyzja nr 7/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej „Siedleckiego Konkursu Historycznego 2020”

Decyzja nr 6/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie monitorowania zaangażowania doktorantów historii Szkoły Doktorskiej w działalność Instytutu Historii

Decyzja Nr 5/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie obowiązków pracowników w zakresie aplikowania o granty zewnętrzne

Decyzja Nr 4/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do oceny tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej mgr Anny Madej

Decyzja Nr 3/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania przedstawicieli studentów i doktorantów do Zespołu ds. Programów Studiów Instytutu Historii

Decyzja Nr 2/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Projektu Edukacyjnego „My w historii – historia w nas”

Decyzja Nr 1/2021 z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Rady lnteresariuszy Zewnętrznych

2020 rok

Decyzja Nr 8/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora systemu kontroli zarządczej

Decyzja Nr 7/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania mgr Barbary Tekely Skrętowicz na członka Rady Dyscypliny

Decyzja Nr 6/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do oceny tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej mgr Oleksandry Foboril

Decyzja Nr 5/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia grupy badawczej „Historia Regionu Siedleckiego”

Decyzja Nr 4/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Historii UPH ds. kontaktów z mediami społecznościowymi

Decyzja Nr 3/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za weryfikację, aktualizację lub uzupełnienie ocen ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy w Instytucie Historii UPH

Decyzja Nr 2/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Historii UPH ds. parametryzacji

Decyzja Nr 1a/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscypliny Instytutu Historii na kadencję 2020-2024

Decyzja Nr 1/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie powołania przewodniczącego Zespołu ds. Programu Studiów Instytutu Historii

2019 rok

Decyzja Nr 3/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie powołania Sekretarzy Komisji Doktorskiej

Decyzja Nr 2/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Programów Studiów Instytutu Historii

Decyzja Nr 1/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Dyscypliny Instytutu Historii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny Instytutu Historii.

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Baner na stronie głównej nie ma opisu alternatywnego
 • Struktura podstrony "Słownik biograficzny" zbudowana jest na podstawie tabeli
 • Struktura podstrony "Wydawnictwa" zbudowana jest na podstawie tabeli

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Anną Madej, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.:+48 25 643 18 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu zwrotnego.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Za niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do pełnomocnika Rektora – koordynatora ds. dostępności jako osoby nadzorującej na adres:

Dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. uczelni – pełnomocnik Rektora – koordynator ds. dostępności
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Nauk Chemicznych
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel. 25 643 10 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Dostępni są tłumacze polskiego języka migowego (PJM):

Informacje uzupełniające

Aktualnie trwają prace nad konwersją treści na stronie internetowej, aby były dostępne cyfrowo i spełniały wymagania WCAG na poziomie AA.

Ponadto Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach realizuje dwa projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

które służą podniesieniu dostępności Uniwersytetu w aspekcie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inkluzyjnych oraz likwidację barier architektonicznych.

 

dr hab. Katarzyna Maksymiuk, prof. uczelni

 • Historia wojskowości starożytnej: problemy polityczno-militarne, kultura materialna, a także militarne aspekty historii architektury
 • Problemy strategiczne, ocena zasobów stron konfliktów, ograniczeń geograficznych i geopolitycznych oraz czynników kulturowych wpływających tak na sukcesy, jak i porażki militarne państw starożytności
 • Kwestie taktyki, problemy sztuki oblężniczej oraz odpowiadającym im koncepcjom w strukturach fortyfikacji, zarówno w aspekcie twierdz, jak rozwiniętych systemów obejmujących całe obszary geograficzne (Wielki Mur Chiński, Wał Hadriana, Mur Aleksandra itp.)
 • Działania wojenne niezwiązane z bitwami czy oblężeniami – rajdy, wywiad, rekonesans, problemy kwatermistrzowskie i logistyczne armii starożytnych
 • Tematy bronioznawcze, skupione na ewolucji i zmianach w uzbrojeniu starożytnym w kontekście technologii, zadań taktycznych i strategicznych, czy przemian kulturowych

dr hab. Maria Starnawska, prof. uczelni

 • Historia średniowieczna Polski
 • Historia średniowieczna powszechna
 • Historia kultury średniowiecznej
 • Historia Kościola w średnowieczu

dr hab. Dorota Wereda, prof. uczelni

 • Historia kultury Pierwszej Rzeczpospolitej, od wieku szesnastego, aż do rozbiorów, uwzględniając bogactwo wieloetnicznej tkanki państwa "Obojga Narodów", zwracając uwagę na relacje międzykulturowe, tak w kontekście wewnętrznym, obserwując związki pomiędzy grupami etnicznymi oraz modelami kulturowymi przez nieprzyjmowanymi w strukturze samego państwa, ale również zajmując się międzynarodowym przepływem impulsów kulturalnych w zmieniającym się świecie europejskiej i eurazjatyckiej nowożytności
 • Kultura książki staropolskiej, ale także innych etnosów zamieszkujących Rzeczpospolitą w zróżnicowanej perspektywie badawczej
 • Historia Kościoła Katolickiego, jego struktury, wewnętrznych prądów oraz jego stosunków z innymi wyznaniami, ze szczególną uwagą na historię wspólnot zakonnych, które często ogniskowały zjawiska kulturowe
 • Badania historii edukacji w przedrozbiorowej Polsce, obejmujące wszystkie stopnie oświaty oraz nauki

dr hab. Robert Piętek, prof. uczelni

 • Europa wobec świata w epoce nowożytnej
 • Państwa i społeczeństwa w Afryce XV-XIX w.
 • Kształtowanie się Świata Atlantyckiego - kultura i społeczeństwa.

dr hab. Jarosław Cabaj, prof. uczelni

 • Przemiany społeczno-gospodarcze na wsi „regionu siedleckiego” w XIX-XX w., w tym m. in. możliwość przygotowania monografii parafii, gminy, placówek kulturalnych, oświatowych
 • Historia prasy lokalnej (prowincjonalnej) XIX-XX w. – podejmowanie badań nad prasą lub w oparciu o prasę

dr hab. Sergiusz Leończyk, prof. uczelni

 • Rosja i ZSRR, stosunki polsko-rosyjskie XVIII-XXI w.
 • Cesarstwo Rosyjskie i Królestwo Polskie w XIX-XX w.
 • Kościól rzymsko-katolicki w krajach byłego ZSRR
 • Polonia i Polacy za granicą XIX-XXI w.
 • Polonia na Syberii i w Kazachstanie XIX-XXI w.
 • Polscy badacze Syberii, Dalekiego Wschodu, Środkowej i Centralnej Azji XVIII-XX w.
 • Dzieje Bułgarii i krajów bałkańskich XIX-XX w.

dr hab. Józef Piłatowicz, prof. uczelni

 • Historia społeczno-gospodarcza XIX i XX w.
 • Nauka polska w XX w.
 • Historia szkolnictwa technicznego w XIX-XX w.

prof. dr hab. Stanisław Jaczyński

 • Najnowsza historia polityczna Polski
 • Historia stosunków międzynarodowych w XX w.
 • Bezpieczeństwo militarne i poltyczne Polski w XX w.
 • Wojny i konflikty zbrojne w XX w.
 • Biografistyka

dr hab. Dariusz Magier, prof. uczelni            

 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • Historia najnowsza (XX i XXI w.)
 • Historia regionu siedleckiego XX i XXI w.

prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz                

 • Historia społeczna i gospodarcza ziem polskich w XIX-XXI w.
 • Historia kultury polskiej w XIX-XXI w.
 • Historia spółdzielczości i innych organizacji społecznych