INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Zakres zagadnień, weryfikujących efekty uczenia się dla klasyfikacji na poziomie 8 PRK

Przyjęto na posiedzeniu Rady Dyscypliny z 15.09.2020 r.

 • Rodzaje źródeł historycznych
 • Krytyka źródeł historycznych
 • Nowoczesne formy komunikacji naukowej
 • Podstawowe nauki pomocnicze historii dla wybranej epoki historycznej (w zależności od zakresu tematycznego pracy doktorskiej: starożytność, średniowiecze, nowożytność, XIX wiek, XX wiek)
 • Aktualne nurty historiograficzne w wybranej epoce historycznej (w zależności od zakresu tematycznego pracy doktorskiej: starożytność, średniowiecze, nowożytność, XIX wiek, XX wiek)
 • Przemiany ustrojowe w wybranej epoce historycznej (w zależności od zakresu tematycznego pracy doktorskiej: starożytność, średniowiecze, nowożytność, XIX wiek, XX wiek)
 • Przemiany gospodarczo-społeczne w wybranej epoce historycznej (w zależności od zakresu tematycznego pracy doktorskiej: starożytność, średniowiecze, nowożytność, XIX wiek, XX wiek)
 • Dokonania kulturalne i cywilizacyjne w wybranej epoce historycznej (w zależności od zakresu tematycznego pracy doktorskiej: starożytność, średniowiecze, nowożytność, XIX wiek, XX wiek)
 • Rola nauk historycznych w promowaniu dziedzictwa kulturowego

Bibliografia selektywna

Augustyniak U., Historia Polski 1572–1795, Warszawa 2008.

Bazylow L., Historia powszechna 1789-1918, (kolejne wydania).

Bell P.M.H., Przyczyny wybuchu II wojny światowej w Europie, Warszawa 2010.

Bodel J., Świadectwa epigraficzne. Historia starożytna w świetle inskrypcji, Poznań 2008.

Boin D. A Social and Cultural History of Late Antiquity, New York 2017.

Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Warszawa 1998.

Chwalba A., Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2008

Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa 1999.

Czubiński A., Historia powszechna XX w., Poznań 2003, 2011

Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815-1945, Warszawa 1996.

Domańska E., Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań 2006.

Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz, Kraków 2014.

Historia polityczna świata XX w. t. I 1901-1945, t. II 1945-2000, red. M. Bankowicz, Kraków 2004.

Huml I., Polska sztuka stosowana XX wieku, Warszawa 1978.
Bogucki J., Sztuka Polski Ludowej, Warszawa 1983.

Johnson P., Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych (różne wydania).

Johnson P., Historia świata XX wieku: od Rewolucji Październikowej do „Solidarności”, t. 1-2, Warszawa 2016.

Kaliński J., Zarys historii gospodarczej XIX i XX w., Warszawa 2000.

Kamiński-Sulima A., Historia Rzeczypospolitej Wielu Narodów 1505-1795. Obywatele, ich państwa, społeczeństwo, kultura, Lublin 2000.

Kennedy P., Mocarstwa świata. Narodziny. Rozkwit. Upadek, Warszawa 1994.

Kizwalter T., Historia powszechna: wiek XIX, Warszawa 2007

Kwiatkowski S., Średniowieczne dzieje Europy, Warszawa 2006.

Landau Z, Tomaszewski J., Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Warszawa 1999.

Woźniak M. G., Gospodarka Polski 1918-2018, t. 1, W kierunku zintegrowanego rozwoju, Warszawa 2019.

Grala D. T., Reformy Gospodarcze w PRL (1982-1989), Próba ratowania socjalizmu, Warszawa 2005.

Dunin-Wąsowicz M., Suwerenność i pieniądz w Europie 1870-2002, Warszawa 2009.

Ihnatowicz I., Mączak A., Zientara B., Żarnowski J., Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Książka i Wiedza, Warszawa 1996 [wyd. III, poprawione).

Bogucka M., KULTURA-NARÓD-TRWANIE. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Warszawa 2008.

Kultura miejska w Królestwie Polskim 1815-1875 (Warszawa Kalisz Lublin, Płock), red. A. M. Drexlerowa, Warszawa 2001.

Lewandowski I., Historiografia rzymska, Poznań 2007.

Lewit T., ‘A Viewpoint on Eastern Mediterranean Villages in Late Antiquity: Applying the Lens of Community Resilience Theory’, Studies in Late Antiquity (2020) 4.1, 44-75.

Marasco G., Greek and Roman historiography in late antiquity : fourth to sixth century A.D., Leiden 2003.

Markiewicz M., Historia Polski 1492–1795, Kraków 2004.

Michałowski R., Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2009.

Mikulski K., Wijaczka J., Historia Powszechna. Wiek XVI – XVIII, Warszawa 2012.

Roszkowski W., Historia Polski 1914-2015, Warszawa 2017.

Skrzypek A., Historia społeczna Europy XIX i XX wieku, Poznań 2009.

Snyder T. D., Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569–1999, Sejny 2006.

Urbankowski B., Czerwona msza czyli uśmiech Stalina, T. I-IV, Warszawa 2011-2018.

The Transformation of Economic Life Under the Roman Empire: Proceedings of the Second Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire, c. 200 B.C. - A.D. 476), Nottingham, July 4-7, 2001, eds. L. de Blois, J. Rich, Leiden 2019.

Wilson Peter H., Wojna trzydziestoletnia 1618 - 1648. Tragedia Europy, Oświęcim 2017.

Żywczyński M., Historia powszechna 1789-1870 (kolejne wydania).

 

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 • Osoby, które zgłoszą swój udział w konkursie zwane są dalej Uczestnikami Konkursu.
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 3 Zasady Konkursu

§ 4 Terminarz Konkursu

 • Pracę należy wysłać do dnia 31 grudnia bieżącego roku, w którym ogłoszono kolejną edycję konkursu. W przypadku korzystania z tradycyjnej poczty decyduje data stempla pocztowego.
 • Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w terminie 30 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń, na terenie gmachu Wydziału Nauk Humanistycznych UPH, ul. Żytnia 39.
 • O terminie uroczystości Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronach internetowych Organizatora.
 • Prace Uczestników Konkursu, które nie zostały im zwrócone w trybie § 3 ust. 9, po upływie terminu reklamacji podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

§ 5 Komisja Konkursowa

 • Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa w trzyosobowym składzie.
 • W skład Komisji Konkursowej wchodzi dwóch nauczycieli akademickich oraz przedstawiciel Studenckiego Koła Naukowego Historyków UPH im. gen. Władysława Andersa.
 • Ocenie będą podlegały: oryginalne przemyślenia, zgodność z faktami historycznymi, poprawność językowa i stylistyczna.
 • Komisja wyłoni I, II i III miejsce.

§ 6 Nagrody

 • Wszyscy Uczestnicy konkursu i ich Opiekunowie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 • Praca Laureata pierwszego miejsca konkursu zostanie opublikowana w czasopiśmie naukowym Studenckiego Koła Naukowego Historyków UPH „Officina Historiae” (ISSN: 2545-0905).
 • Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Nagrody zostaną wręczone zgodnie z § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu, a w przypadku braku możliwości uczestnictwa w uroczystości, będzie można je odebrać osobiście
  w sekretariacie Instytutu Historii UPH, ul. Żytnia 39, p. 2.18.
 • W przypadku otrzymania nagrody Laureaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody
  z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podał niepoprawne lub nieprawdziwe dane.
 • Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią ani zamienione na ekwiwalent pieniężny.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.

  

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie

 • Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, z siedzibą przy ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce.
 • Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Roman Sikorski, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Organizatora, w mediach współpracujących przy organizacji konkursu oraz w czasopiśmie naukowym Studenckiego Koła Naukowego Historyków UPH „Officina Historiae” (ISSN: 2545-0905), a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja) o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
 • Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji
  i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu.
 • Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach
  i archiwizację dokumentów.
 • Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 553) – przez czas określony w tych przepisach.
 • Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
  a także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie nie jest oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach konkursu i przyznaniu nagród.
 • Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora Konkursu, ma prawo
  w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
 • Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób zautomatyzowany.
 • Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi na prezentowanie prac zarówno na stronie internetowej, jak i w mediach współpracujących przy organizacji Konkursu.
 • Laureat pierwszego miejsca Konkursu zezwala na opublikowanie swojej pracy
  w czasopiśmie naukowym Studenckiego Koła Naukowego Historyków UPH „Officina Historiae” (ISSN: 2545-0905), bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz laureata.
 • Przysyłając lub dostarczając pracę na Konkurs uczestnik jednocześnie oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej pracy, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej.

§ 8 Reklamacje

 • Wszystkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy Konkursu winni zgłosić na piśmie w czasie jego trwania na adres Organizatora, jednak nie później niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji podpisane przez Uczestnika i Opiekuna.
 • Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Decyzja Organizatora jest ostateczna
  i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 9 Postanowienia końcowe

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku pełnoletniego autora pracy)

Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko autora pracy: ………………………………………………………………….

Wiek: ……

Adres i pełna nazwa szkoły: ……………………………………………………………………

Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………………………..

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy autora. Przysługują mi wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu Historycznego „Siedlecki Konkurs Historyczny”, organizowanego przez Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UPH im. gen. Władysława Andersa i akceptuję jego warunki.

Oświadczam, że moja praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu.

………………………………                       ……………………………………………

               miejscowość, data                                       czytelny podpis uczestnika konkursu

ZAŁĄCZNIK NR 2 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości)

Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko autora pracy: ………………………………………………………………….

Wiek: ……

Adres i pełna nazwa szkoły: ……………………………………………………………………

Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………………………..

 

Dane opiekuna prawnego do kontaktu:

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: …………………………………………………………

Adres e-mail opiekuna prawnego: ……………………………………………………………

Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………………………

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy autora. Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste
i majątkowe do pracy konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu Historycznego „Siedlecki Konkurs Historyczny”, organizowanego przez Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UPH im. gen. Władysława Andersa i akceptuję jego warunki.

Oświadczam, że zgłoszona praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu.

 

Zgoda na udział w konkursie

Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………….

                                                                   (imię i nazwisko autora pracy)

w Konkursie Historycznym „Siedlecki Konkurs Historyczny”, organizowanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UPH oraz na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy zgodnie z regulaminem konkursu.

………………………………                         ……………………………………………

         miejscowość, data                     czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu

ZAŁĄCZNIK NR 3 

Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku pełnoletniego autora)

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska
w związku z udziałem w Konkursie Historycznym „Siedlecki Konkurs Historyczny”, organizowanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UPH we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o konkursie oraz jego wynikach.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej na stronie internetowej Organizatora, w mediach współpracujących przy organizacji konkursu oraz w czasopiśmie naukowym Studenckiego Koła Naukowego Historyków UPH „Officina Historiae”. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych oraz że zostałem/-am poinformowany/-a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

………………………………                       ……………………………………………

               miejscowość, data                                       czytelny podpis uczestnika konkursu

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości)

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy

……………………………………………………….

              (imię i nazwisko autora pracy)

w związku z udziałem w Konkursie Historycznym „Siedlecki Konkurs Historyczny”, organizowanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UPH, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o konkursie oraz jego wynikach.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej na stronie internetowej Organizatora, w mediach współpracujących przy organizacji konkursu oraz w czasopiśmie naukowym Studenckiego Koła Naukowego Historyków UPH „Officina Historiae”. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych oraz że zostałem/-am poinformowany/-a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

………………………………                         ……………………………………………

         miejscowość, data                     czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu

 

Program: OPUS 13

Numer: 2017/25/B/HS3/01085 

Tytuł: Niemiecki obóz przejściowy w Zamościu (UWZ-Lager Zamosc) w latach 1942-1944.

Kierownik: dr Beata Kozaczyńska

Termin realizacji: 26 stycznia 2018-26 stycznia 2021

   Celem projektu jest wszechstronne zbadanie i ukazanie roli oraz znaczenia obozu przejściowego w Zamościu (UWZ-Lager Zamosc) podczas akcji wysiedleńczokolonizacyjnej, prowadzonej na Zamojszczyźnie w okresie od 27/28 listopada 1942 do 15 sierpnia 1943 r., aż do jego likwidacji (19 stycznia 1944 r.). Akcja ta stanowiła element realizacji Generalnego Planu Wschodniego (Generalpan Ost) – zakładającego zgermanizowanie całej Europy Wschodniej i przesuniecie granicy etnicznej Rzeszy o około tysiąc kilometrów na wschód. Zamojszczyzna zajmowała miejsce szczególne jako pierwszy, niemiecki obszar kolonizacyjny w Generalnym Gubernatorstwie. Wysiedlaną ludność brutalnie wyrzucano z domów i kierowano do obozów przejściowych: początkowo do Zamościa, a od czerwca 1943 r. – do Zwierzyńca. Istotne miejsce w projekcie zajmuje kwestia segregacji rasowej wysiedleńców, przeprowadzana w UWZ-Lager Zamosc oraz losy osadzonej ludności. Szczególnie tragiczny był los dzieci uznanych podczas segregacji za bezwartościowe rasowo i wywożonych z obozu w nieznanym kierunku, w bydlęcych nieopalanych wagonach. Po wojnie stały się one symbolem męczeństwa dzieci polskich podczas II wojny światowej. Badania realizowane w ramach projektu będą miały na celu zebranie, analizę i interpretację materiałów źródłowych (archiwalnych i drukowanych), w tym powojennych relacji i zeznań byłych więźniów, złożonych w ramach śledztw GKBZN/GKBZH w Polsce i sądów, zajmujących się karaniem zbrodni niemieckich. Pozwolą one na odtworzenie genezy obozu i różnorodnych aspektów związanych z jego funkcjonowaniem. Zamierzeniem badawczym będzie ukazanie obrazu obozowej rzeczywistości poprzez pryzmat warunków bytowych więźniów, wyznaczników rytmu dnia codziennego i życia w obozie, karności i terroru obozowej załogi, kwestii zdrowotności, wyniszczenia i śmiertelności osadzonych, ruchu i liczebności transportów, akcji pomocowej ze strony agendy RGO. 

Program: MINIATURA 1

Numer: 97/17 G

Tytuł: Kresy południowo-wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1918-1923.

Kierownik: dr Rafał Roguski

Termin realizacji: październik 2017-październik 2018

   Celem projektu było przeprowadzenie kwerend naukowych w Państwowym Archiwum Obwodu Lwowskiego, Archiwum Obwodu Iwano-Frankowskiego, Państwowym Archiwum Obwodu Tarnopolskiego oraz Centralnym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Kwerendy biblioteczne objęły Bibliotekę im Wasyla Stefanyka we Lwowie oraz Bibliotekę Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Badania zostały przeprowadzone w dwóch dwutygodniowych etapach: pierwszy zrealizowany w dniach 10-23 czerwca 2018 r. obejmował kwerendy we Lwowie, natomiast drugi przeprowadzony w dniach 2-15 września 2018 r. dotyczył kwerend w Tarnopolu, Iwano-Frankowsku oraz Lwowie. Materiały pozyskane w trakcie kwerend na terenie Ukrainy zostaną wykorzystane w monografii, część materiałów archiwalnych zostanie opublikowana w formie wydawnictwa źródłowego.


Program: OPUS 3

Numer: 2011/03/B/HS3/04845

Tytuł: Biskupi Cerkwi unickiej w Rzeczypospolitej w XVIII wieku.

Kierownik: dr Dorota Wereda

Termin realizacji: 2012-2014

  Celem projektu jest zebranie kompendium wiedzy o życiu i działalności biskupów Cerkwi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku. Dotychczas ta grupa społeczna nie była przedmiotem badań, chociaż miała zasadniczy wpływ na kształtowanie postaw znacznej część społeczeństwa Rzeczypospolitej doby przedrozbiorowej (ok. 4 mln co stanowiło około 40% mieszkańców Rzeczypospolitej). Szczegółowej analizie poddane zostaną zagadnienia dotyczące drogi do biskupstwa: pochodzenie społeczne, terytorialne, koligacje rodzinne. Ze względu na wpływy bazylianów w cerkwi unickiej zostanie przedstawiona działalność i osiągnięcia przyszłych biskupów w zgromadzeniu. Omówione zostaną ścieżki edukacji z próbą odtworzenia horyzontów intelektualnych. Rekonstrukcji poddane zostaną rekomendacje osób świeckich, stronnictw politycznych, dostojników kościelnych i cerkiewnych oraz panujących, które zdecydowały o nominacjach. Ceremonie konsekracji zostaną ukazane w aspekcie liturgicznym, ale również jako wydarzenie o randze uroczystości publicznej. Kolejną grupą problemów badawczych będzie poszukiwanie roli hierarchów Cerkwi unickiej w staropolskich strukturach społecznych: ustalenie płaszczyzny kontaktów z biskupami obrządku łacińskiego, z elitami politycznymi oraz ustalenie wzajemnych relacje w grupie. Ważnym zagadnieniem jest odtworzenie postaw wobec króla, Rzeczypospolitej oraz ustalenie, czy biskupi mogli i potrafili stworzyć grupę politycznego nacisku. Oprócz aktywności społeczno politycznej przedstawione zostanie zaangażowanie w działalność duszpasterską: wizytacje, organizację synodów, działalność oświatową, organizację koronacji wizerunków maryjnych, budowę gmachów katedr i rezydencji.

Efekty projektu:

Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku, Siedlce-Lublin 2013 LINK DO INFORMACJI O MONOGRAFII

Biskupi uniccy wobec reform kalendarza w drugiej połowie XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, 59. 2, 2011, s. 147-169 LINK DO ARTYKUŁU

Bo Honor Twój Biskupi, zaszczytem jest Prześwietnej Familii Szeptyckich. Inicjatywy biskupów Cerkwi unickiej z rodziny Szeptyckich podnoszące prestiż rodu w XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, 60. 2, 2012, s. 23-42 LINK DO ARTYKUŁU

Hasła w:

Encyklopedia Katolicka, t. 17, Lublin 2012; Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013

Romaszkan Grzegorz, [w:] EK, t. 17, 2012, szp. 280.

Rostocki Teodozy, [w:] EK, t. 17, 2012, szp. 363-364.

Siemaszko Józef, [w:] EK, t. 18, 2013, szp. 145-146.

Sokoliński-Drucki Laurenty, [w:] EK, t. 18, 2013, szp. 551.

Stebelski Ignacy, [w:] EK, t. 18, 2013, szp. 898-899.

Stebnowski Cezary, [w:] EK, t. 18, 2013, szp. 899.

Stecki Cyprian, [w:] EK, t. 18, 2013, szp. 899.

Stołpowicki-Lebiecki Kornel, [w:] EK, t. 18, 2013, szp. 982.

supraślska diecezja, [w:] EK, t. 18, 2013, szp. 1216.

Susza Jakub, [w:] EK, t. 18, 2013, szp. 1232-1233.

 

Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Świat ukryty w archiwach”.

Przedmiotem konferencji jest szeroko rozumiana rzeczywistość (ludzie, instytucje, procesy, wydarzenia, zjawiska) kryjąca się w zasobach różnego rodzaju archiwów, zarówno tych należących do państwowej sieci archiwalnej (archiwa państwowe, wyodrębnione, zakładowe) jak i wszystkich innych (np. społecznych, rodzinnych), w tym archiwach cyfrowych. Mile widziane będą również inne zagadnienia związane z tematem przewodnim konferencji.

Konferencja odbędzie się w formule online, a udział w niej jest bezpłatny.

Dla osób zainteresowanych możliwość publikacji w recenzowanych czasopismach wydawanych przez Instytut Historii: „Historia i Świat” i „Officina Historiae” po spełnieniu wymogów stawianych przez czasopismo i uzyskaniu pozytywnych recenzji.

Organizator:

Instytut UPH w Siedlcach

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Dariusz Magier

dr Arkadiusz Zawadzki

mgr Anna Madej

mgr Rafał Borychowski

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadsyłanych propozycji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Imię i Nazwisko:

Tytuł/stopień naukowy:

Afiliacja:

Tytuł referatu:

Abstrakt (150-200 słów):

Telefon komórkowy:

Adres e-mail:

Adres do korespondencji:

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.04.2021 r.

*Odesłanie uzupełnionego formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez UPH w Siedlcach.