INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

 LINK DO WARUNKÓW JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ PRACA DYPLOMOWA

 

link do: Wymogi dotyczące prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) realizowanych na kierunku historia

 

Zakres egzaminu dyplomowego ustalany jest w programie kształcenia.  Na egzaminie dyplomowym student odpowiada na 3 pytania, które są wpisywane do protokołu z egzaminu dyplomowego:

 • dwa pytania z zakresu treści przedmiotów z planów studiów, podane do wiadomości na rok przed terminem egzaminu (losowane w trakcie egzaminu dyplomowego z całego zestawu zatwierdzonych zagadnień na 1 rok wcześniej)

 •  jedno dotyczące tematyki napisanej przez studenta pracy dyplomowej

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studiów I stopnia na kierunku historia w roku akademickim 2020/2021

 • Archiwistyka jako nauka. Podział archiwistyki.
 • Budowa ustroju komunistycznego w Polsce.
 • Bunt kolonii angielskich w Ameryce Północnej i powstanie Stanów Zjednoczonych.
 • Chrześcijaństwo w Cesarstwie Rzymskim – rozprzestrzenianie się, stosunek władz do chrześcijan, porównanie z sytuacją wyznawców innych religii.
 • Digitalizacja materiałów archiwalnych.
 • Europa w okresie napoleońskim.
 • Geneza i rozwój herbu oraz jego znaczenie społeczno-prawne.
 • Geneza i rozwój nazw osobowych na ziemiach polskich.
 • Główne zasady archiwalne: proweniencji, pertynencji terytorialnej, zasada wolnej proweniencji.
 • II Rzeczpospolita – terytorium, ludność, gospodarka, nauka.
 • Informatyka w archiwach i archiwalne bazy danych.
 • Inwentarz archiwalny. Rodzaje inwentarzy.
 • Jesień Narodów i rozpad bloku państw komunistycznych.
 • Kolonializm i konflikty kolonialne XIX i początku XX w.
 • Kolonizacja grecka – przyczyny, organizacje, przebieg, skutki.
 • Komunizm – nazizm – porównanie.
 • Konferencja paryska i traktat wersalski.
 • Kongres wiedeński i Święte Przymierze.
 • Konstytucje marcowa i kwietniowa – charakterystyka i porównanie.
 • Kryzys państwa polsko-litewskiego w XVII-XVIII w.
 • Kształtowanie się sejmu walnego.
 • Kwalifikacja archiwaliów.
 • Monarchia karolińska i jej znaczenie dla ukształtowania się cywilizacji europejskiej.
 • Obieg dokumentacji w instytucji.
 • Okrągły Stół i przemiany ustrojowe w Polsce.
 • Opracowanie zespołu archiwalnego i jego etapy.
 • Organizacja archiwów w Polsce.
 • Pakt Ribbentrop - Mołotow – postanowienia, konsekwencje.
 • Periodyzacja w historii, cezury epok historycznych.
 • Podać przykłady słowników biograficznych i zasady ich edycji.
 • Podstawowe nauki pomocnicze historii.
 • Podstawowe polskie bibliografie.
 • Pojęcie i zakres chronologii.
 • Pojęcie i zakres dyplomatyki oraz sfragistyki.
 • Pojęcie i zakres genealogii.
 • Pojęcie i zakres geografii historycznej.
 • Pojęcie i zakres metrologii historycznej.
 • Polska specyfika w systemie krajów demokracji ludowej w Europie w okresie powojennym.
 • Polskie Państwo Podziemne.
 • Powstania narodowe – uwarunkowania wybuchu, przebieg, następstwa.
 • Powstanie Trójprzymierza i Trójporozumienia.
 • Problem kozacki w XVI-XVIII w.
 • Procesy integracyjne w Europie po 1989 r.
 • Protesty społeczne w Polsce.
 • Próby naprawy Rzeczypospolitej w XVIII w.
 • Przyczyny drugiej wojny światowej.
 • Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej.
 • Reformacja w Europie i na ziemiach Rzeczypospolitej – uwarunkowania kulturowe, społeczno-ekonomiczne, religijne, polityczne.
 • Rewolucja burżuazyjna we Francji i jej wpływ na Europę.
 • Rewolucje angielskie w XVII w.
 • Rodzaje historii.
 • Rodzaje naukowej literatury historycznej – podać charakterystykę.
 • Rozbiory Rzeczypospolitej.
 • Rozmieszczenie materiałów archiwalnych w archiwach w Polsce.
 • Ruch krucjatowy w średniowieczu.
 • Rzeczpospolita szlachecka w XVI wieku – ustrój społeczny.
 • Sieć archiwalna w Polsce. Rodzaje i specyfika archiwów bieżących.
 • Sprawa zjednoczenia Włoch i Niemiec.
 • Stosunki polsko-krzyżackie w XIII-XVI w.
 • Stosunki Rzeczypospolitej z sąsiadami w XVII w. (z Turcją, Szwecją, Moskwą/Rosją).
 • Środki ewidencyjne w archiwum państwowym.
 • Środki ewidencyjne w archiwum zakładowym.
 • Jałta. Poczdam. Kształt powojennego świata.
 • Tetrarchia – organizacje władzy, zasady, przyczyny i konsekwencje.
 • Ukształtowanie się stanu szlacheckiego, mieszczańskiego i chłopskiego w Polsce w późnym średniowieczu.
 • Unie polsko-litewskie od 1385 do 1569 r. – przyczyny, skutki.
 • Uwarunkowania ukształtowania się i rozwoju gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w XV-XVI w.
 • Wielkie odkrycia geograficzne – uwarunkowania, konsekwencje.
 • Wiosna Ludów.
 • Wojny o granice Polski odrodzonej 1918-1921.
 • Zespół archiwalny. Rodzaje zespołów archiwalnych.
 • Zmiany terytorialne państwa polskiego w średniowieczu.
 • Źródła i główne konstrukcje polskiego prawa archiwalnego.

 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studiów II stopnia na kierunku historia w roku akademickim 2020/2021

 

 • Archiwizowanie materiałów archiwalnych wchodzących w skład państwowego zasobu archiwalnego mających postać dokumentacji elektronicznej.
 • Encyklopedie. Słowniki.
 • Charakterystyka kancelaryjna akt różnych typów.
 • Charakterystyka źródeł wykorzystanych w pracy.
 • Dzieje integracji europejskiej.
 • Fakt historyczny, pojęcie, rodzaje, charakterystyka.
 • Główne nurty polityczne na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku.
 • Historia jako nauka, jej przedmiot i zakres badań.
 • II Rzeczpospolita – formowanie centralnego ośrodka władzy, walki o granice, kształt ustrojowy, społeczeństwo, gospodarka.
 • Informacja naukowa i archiwalna.
 • Internetowe bazy danych.
 • Inwentarze archiwalne.
 • Jesień Narodów i transformacje ustrojowe w państwach byłego bloku komunistycznego.
 • Katalogi i bazy danych muzeów i instytucji naukowych.
 • Katalogi, bazy danych i strony internetowe wybranych bibliotek naukowych.
 • Kolonializm i rozwój imperiów kolonialnych.
 • Konsekwencje upadku Rzeczypospolitej – procesy dezintegracyjne.
 • Korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z posługiwania się dokumentacją elektroniczną.
 • Kryzys państwa polsko-litewskiego w XVII-XVIII w.
 • Kryzysy polityczne w PRL.
 • Kształtowanie i rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w XV-XVI w.
 • Kształtowanie się parlamentaryzmu polskiego.
 • Kształtowanie się stanów społecznych w Polsce średniowiecznej.
 • Ludobójstwo i przymusowe przemieszczenia ludności w XX w. na wybranych przykładach.
 • Metodologia nauk a metodologia historii.
 • Metody kształtowania zasobu archiwalnego.
 • Obozy koncentracyjne i przykłady ludobójstwa w I połowie XX wieku.
 • Omówić proces brakowania dokumentacji niearchiwalnej w państwowej lub samorządowej jednostce organizacyjnej.
 • Opracowanie i źródło historyczne.
 • Państwa totalitarne w XX w. – uwarunkowania kształtowania i rozwoju ustrojów totalitarnych, upadek.
 • Powstania narodowe (XVIII-XIX w.) – przyczyny, przebieg, następstwa.
 • Powstanie i działalność koalicji antyhitlerowskiej
 • Prawa autorskie i zasady cytowania.
 • Prawne podstawy gromadzenia i udostępniania zbiorów archiwalnych.
 • Problem kozacki w XVI-XVIII w.
 • Problem walki o niepodległość i przetrwanie narodu w warunkach niewoli politycznej – walka zbrojna czy praca organiczna?
 • Procesy zjednoczeniowe w Niemczech i we Włoszech (w XIX w.) – uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, konsekwencje międzynarodowe.
 • Próby naprawy Rzeczypospolitej w XVIII w.
 • Przyczyny i skutki reformacji w Europie (kulturowe, społeczno-ekonomiczne, religijne, polityczne).
 • Przyczyny i skutki unii polsko-litewskich od 1385 do 1569 r.
 • Przyczyny upadku Rzeczypospolitej w ocenie polskich historyków.
 • Rewindykacja archiwaliów.
 • Rola Unii Europejskiej i NATO w utrzymaniu porządku europejskiego.
 • Rozmieszczenie zasobu archiwalnego w Polsce.
 • Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.
 • Skutki drugiej wojny światowej dla Polski.
 • Sprawa polska w latach pierwszej wojny światowej.
 • Stosunki polsko-krzyżackie w XIII-XIV w.
 • Stosunki Rzeczypospolitej z sąsiadami w XVII w. (z Turcją, Szwecją, Moskwą/Rosją).
 • Struktura dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Struktura metodologiczna nauki historycznej.
 • System ewidencyjny w archiwach.
 • Traktat wersalski.
 • Układ sił międzynarodowych w Europie po zakończeniu drugiej wojny światowej.
 • Uwarunkowania i znaczenie emigracji w życiu politycznym i społeczno-kulturalnym ziem polskich w wybranym okresie (po upadku I Rzeczypospolitej, po upadku powstania listopadowego, w drugiej połowie XIX i na początku XX w., w latach drugiej wojny światowej i w okresie powojennym, na przełomie XX i XXI w.).
 • Uwarunkowania wybuchu drugiej wojny światowej.
 • Weryfikacja wiedzy źródłowej.
 • Wiedza źródłowa i pozaźródłowa.
 • Wielkie odkrycia geograficzne i kolonizacja Nowego Świata – uwarunkowania, konsekwencje.
 • Wymienić i omówić etapy procesu opracowania zespołu archiwalnego.
 • Wymienić i omówić środki ewidencyjne archiwum zakładowego.
 • Zadania i funkcje archiwów we współczesnym świecie (na przykładzie Polski).
 • Zarysować roczny rozkład pracy archiwum zakładowego państwowej lub samorządowej jednostki organizacyjnej.
 • Zmiany społeczno-ekonomiczne na ziemiach polskich na tle europejskim w XIX-XX w.
 • Zmiany terytorialne państwa polskiego w wybranym okresie historycznym (np. Polska Piastów, za panowania Jagiellonów, w XVII w., w XVIII w, w XX w.)
 • Źródłoznawstwo, rodzaje źródeł.

 Zagadnienia na egzamin dyplomowy studiów I i II stopnia na kierunku historia w roku akademickim 2021/2022