Rok akademicki 2018/2019

 

Historia I stopień

 

A. MODUŁY PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:

 1. Technologia informacyjna
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Ochrona własności intelektualnej
 4. Aktywność na rynku pracy
 5. Przedmiot ogólnouczelniany (Syllabusy w systemie USOS)
 6. Przedmiot z obszaru nauk społecznych 1 (WH) Inkluzja społeczna v Wspólczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa
 7. Przedmiot z obszaru nauk społecznych 2 (WH) Wychowanie obywatelskie v Współczesne problemy socjologii
 8. Język obcy (do wyboru) angielski (semestr 2, semestr 3), rosyjski (semestr 2, semestr 3), niemiecki
 9. Przedmiot fakultatywny w języku obcym The Church of Poland in the Middle Ages v История России IX-XX в.

B. MODUŁY PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO:

 1. Wstęp do badań historycznych
 2. Archeologia ziem polskich
 3. Seminarium dyplomowe dr hab. J. Cabaj, dr hab. M. Starnawska, dr hab. K. Maksymiuk, dr hab. D. Magier, dr hab. D. Wereda, dr. hab. S. Leończyk, prof. dr hab. R. Krawczyk, dr hab. R. Piętek
 4. Język łaciński
 5. Historia starożytna
 6. Historia średniowieczna powszechna
 7. Historia średniowieczna Polski
 8. Historia nowożytna powszechna
 9. Historia nowożytna Polski
 10. Historia XIX w. powszechna
 11. Historia XIX w. Polski
 12. Historia XX-XXI w. powszechna
 13. Historia XX-XXI w. Polski
 14. Nauki pomocnicze historii
 15. Historia sztuki
 16. Antyczne korzenie Europy
 17. Polonia i Polacy poza granicami kraju
 18. Historia filozofii
 19. Wielokulturowość ziem dawnej Rzeczypospolitej Dzieje Kościoła unickiego na ziemiach polskich
 20. Historia Mazowsza, Podlasia i Ziemi Łukowskiej do końca XVIII w.
 21. Historia terenów Mazowsza, Podlasia i Ziemi Łukowskiej w XIX-XX w.
 22. Wykład monograficzny dr hab. M. Starnawska, dr hab. D. Wereda, dr hab. J. Cabaj, dr hab. K. Maksymiuk
 23. Konflikty religijne i etniczne we współczesnym świecie
 24. Objazd naukowy

C. MODUŁY PRZEDMIOTOWE SPECJALNOŚCIOWE: Archiwistyka i biurowość współczesna

 1. Wstęp do archiwistyki
 2. Historia administracji  
 3. Rozwój form kancelaryjnych
 4. Paleografia łacińska
 5. Język obcy w archiwistyce rosyjski, niemiecki
 6. Metodyka pracy archiwalnej
 7. Technika biurowa
 8. Archiwa historyczne i bieżące
 9. Kancelaria współczesna
 10. Archiwoznawstwo Teoria i metodyka archiwalna

C. MODUŁY PRZEDMIOTOWE SPECJALNOŚCIOWE: Turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

 1. Organizacja ruchu turystycznego
 2. Udostępnianie i cyfryzacja zbiorów muzealnych
 3. Polskie dziedzictwo kulturowe poza granicami współczestnej Polski
 4. Przygotowanie i realizacja widowisk o tematyce historyczno-patriotycznej
 5. Konflikty zbrojne i uzbrojenie
 6. Historia kultury polskiej
 7. Podstawy etnografii
 8. Podstawy prawne turystyki
 9. Historia mówiona w popularyzowaniu dziejów ojczystych
 10. Dzieje oręża polskiego
 11. Geografia historyczna i turystyczna Polski
 12. Tworzenie map interaktywnych
 13. Muzealnictwo wojskowe v Społeczno-kulturowa rola wojska
 14. Pozyskiwanie środków na promocję dziedzictwa narodowego

C. MODUŁY PRZEDMIOTOWE SPECJALNOŚCIOWE: Nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych

 1. Podstawy psychologii
 2. Podstawy pedagogiki
 3. Podstawy dydaktyki
 4. Psychologiczne aspekty pracy z uczniem w szkole podstawowej
 5. Pedagogiczne aspekty pracy z uczniem w szkole podstawowej
 6. Emisja głosu
 7. Dydaktyka historii w szkole podstawowej
 8. Praktyka nauczycielska psychologiczno-pedagogiczna  Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej
 9. Promocja dziedzictwa kulturowego w mediach
 10. Projektowanie gier historycznych
 11. Aranżacje i prowadzenie wideokonferencji
 12. Multimedia i gry komputerowe w nauczaniu historii
 13. Praktyka nauczycielska śródroczna

 

 

Historia II stopień

 

A. MODUŁY PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:

 1. Przedmiot ogólnouczelniany (Syllabusy w systemie USOS)
 2. Przedmiot z obszaru nauk społecznych 1 (WH) Koncepcje pedagogiczne w dziejach Europy v Komunikaty i manipulacje - efektywność interakcji społecznej
 3. Przedmiot z obszaru nauk społecznych 2 (WH) System komunikacji interpersonalnej v Etyka zawodowa
 4. Język obcy specjalistyczny rosyjskiangielski, niemiecki
 5. Przedmiot fakultatywny w języku obcym The Royal Courts in Precolonial African States История русской культуры IX-XX в. IX-XX в.

B. MODUŁY PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO:

 1. Seminarium magisterskie dr hab. J. Cabaj, dr hab. R. Piętek, dr hab. M. Starnawska, dr hab. K. Maksymiuk, prof. dr hab. R. Krawczyk, dr hab. D. Magier, prof. dr hab. Z. Chyra-Rolicz, dr hab. D. Wereda, dr hab. S. Leończyk, dr hab. J. Piłatowicz
 2. Warsztat naukowy historyka
 3. Konflikty religijne w Europie
 4. Historia społeczno-polityczna starożytności Kultura starożytnych cywilizacji
 5. Historia społeczno-polityczna średniowiecza v Kultura Wieków Średnich
 6. Dzieje społeczno-gospodarcze powszechne i Polski w  XVI-XVIII w. v Dzieje kultury polskiej w XVI-XVIII w.
 7. Dzieje społeczno-gospodarcze powszechne i Polski w  XIX-XXI w. v Dzieje kultury polskiej w XIX-XXI w.
 8. Europa Środkowowschodnia od traktatu wersalskiego do czasów współczesnychPolska polityka zagraniczna w XX-XXI w.
 9. Metodologia historii i historia historiografii
 10. Nauki pomocnicze historii
 11. Wykład monograficzny dr hab. S. Leończyk, prof. dr hab. R. Krawczyk, dr hab. D. Magier
 12. Statystyka i demografia historyczna
 13. Multimedia w promowaniu historii
 14. Translatorium z języka obcego język łaciński, angielski, rosyjski

C. MODUŁY PRZEDMIOTOWE SPECJALNOŚCIOWE: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

 1. Zastosowania informatyki w pracy archiwalnej i biurowej
 2. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją
 3. Warsztat archiwisty
 4. Historia administracji
 5. Teoria i metodyka archiwalna

C. MODUŁY PRZEDMIOTOWE SPECJALNOŚCIOWE: Współczesne stosunki międzynarodowe

 1. Aspekty prawne międzynarodowych konfliktów zbrojnych w XX-XXI wieku
 2. Wojna asymetryczna i siły specjalne
 3. NATO  w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa
 4. Układ sił we współczesnym świecie
 5. Konflikty zbrojne w XX w.
 6. Bezpieczeństwo militarne Polski

C. MODUŁY PRZEDMIOTOWE SPECJALNOŚCIOWE: Turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

 1. Multimedia i gry komputerowe w promowaniu historii
 2. Ochrona i dokumentacja zabytków
 3. Aranżacja i prowadzenie widowisk historycznych
 4. Tworzenie gier o tematyce historycznej
 5. Geografia historyczna i turystyczna Polski
 6. Metodyka turystyki historyczno-wojskowej

C. MODUŁY PRZEDMIOTOWE SPECJALNOŚCIOWE: Nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych

 1. Psychologiczne aspekty pracy z uczniem w szkole 
 2. Pedagogiczne aspekty pracy z uczniem w szkole
 3. Dydaktyka historii 1
 4. Dydaktyka historii 2
 5. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
 6. Praktyka nauczycielska śródroczna 1, Praktyka 2