INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ikona aktualnosci

 Instytut Historii UPH oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UPH zapraszają młodzież szkół średnich oraz jej nauczycieli historii do udziału w dorocznym Siedleckim Konkursie Historycznym. Temat tej edycji to: "Oblicza pacyfikowania dążeń narodu w dziejach Polski – rozważania w 40 rocznicę wprowadzenia stan wojennego". Termin nadsyłania konkursowych esejów upływa 31 grudnia 2021 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w Konkursie Historycznym: „Siedlecki Konkurs Historyczny”.
 • Organizatorem Konkursu Historycznego „Siedlecki Konkurs Historyczny”, zwanego dalej Konkursem, jest Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UPH im. gen. Władysława Andersa, z siedzibą w Siedlcach (08-110), ul. Żytnia 39, zwani dalej Organizatorem.
 • Konkurs na charakter ogólnopolski.
 • Konkurs ma charakter cykliczny (coroczny).
 • Dostarczenie prac na konkurs oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 • Niniejszy regulamin będzie udostępniony wszystkim potencjalnym uczestnikom konkursu na stronach http://www.ih.uph.edu.pl i https://sknhap.wordpress.com oraz w sekretariacie Instytutu Historii UPH, ul. Żytnia 39, pokój 2.18.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 • Osoby, które zgłoszą swój udział w konkursie zwane są dalej Uczestnikami Konkursu.
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 3 Zasady Konkursu

§ 4 Terminarz Konkursu

 • Pracę należy wysłać do dnia 31 grudnia bieżącego roku, w którym ogłoszono kolejną edycję konkursu. W przypadku korzystania z tradycyjnej poczty decyduje data stempla pocztowego.
 • Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w terminie 30 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń, na terenie gmachu Wydziału Nauk Humanistycznych UPH, ul. Żytnia 39.
 • O terminie uroczystości Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronach internetowych Organizatora.
 • Prace Uczestników Konkursu, które nie zostały im zwrócone w trybie § 3 ust. 9, po upływie terminu reklamacji podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

§ 5 Komisja Konkursowa

 • Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa w trzyosobowym składzie.
 • W skład Komisji Konkursowej wchodzi dwóch nauczycieli akademickich oraz przedstawiciel Studenckiego Koła Naukowego Historyków UPH im. gen. Władysława Andersa.
 • Ocenie będą podlegały: oryginalne przemyślenia, zgodność z faktami historycznymi, poprawność językowa i stylistyczna.
 • Komisja wyłoni I, II i III miejsce.

§ 6 Nagrody

 • Wszyscy Uczestnicy konkursu i ich Opiekunowie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 • Praca Laureata pierwszego miejsca konkursu zostanie opublikowana w czasopiśmie naukowym Studenckiego Koła Naukowego Historyków UPH „Officina Historiae” (ISSN: 2545-0905).
 • Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Nagrody zostaną wręczone zgodnie z § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu, a w przypadku braku możliwości uczestnictwa w uroczystości, będzie można je odebrać osobiście
  w sekretariacie Instytutu Historii UPH, ul. Żytnia 39, p. 2.18.
 • W przypadku otrzymania nagrody Laureaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody
  z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podał niepoprawne lub nieprawdziwe dane.
 • Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią ani zamienione na ekwiwalent pieniężny.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.

  

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie

 • Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, z siedzibą przy ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce.
 • Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Roman Sikorski, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Organizatora, w mediach współpracujących przy organizacji konkursu oraz w czasopiśmie naukowym Studenckiego Koła Naukowego Historyków UPH „Officina Historiae” (ISSN: 2545-0905), a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja) o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
 • Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji
  i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu.
 • Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach
  i archiwizację dokumentów.
 • Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 553) – przez czas określony w tych przepisach.
 • Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
  a także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie nie jest oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach konkursu i przyznaniu nagród.
 • Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora Konkursu, ma prawo
  w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
 • Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób zautomatyzowany.
 • Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi na prezentowanie prac zarówno na stronie internetowej, jak i w mediach współpracujących przy organizacji Konkursu.
 • Laureat pierwszego miejsca Konkursu zezwala na opublikowanie swojej pracy
  w czasopiśmie naukowym Studenckiego Koła Naukowego Historyków UPH „Officina Historiae” (ISSN: 2545-0905), bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz laureata.
 • Przysyłając lub dostarczając pracę na Konkurs uczestnik jednocześnie oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej pracy, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej.

§ 8 Reklamacje

 • Wszystkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy Konkursu winni zgłosić na piśmie w czasie jego trwania na adres Organizatora, jednak nie później niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji podpisane przez Uczestnika i Opiekuna.
 • Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Decyzja Organizatora jest ostateczna
  i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 9 Postanowienia końcowe

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku pełnoletniego autora pracy)

Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko autora pracy: ………………………………………………………………….

Wiek: ……

Adres i pełna nazwa szkoły: ……………………………………………………………………

Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………………………..

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy autora. Przysługują mi wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu Historycznego „Siedlecki Konkurs Historyczny”, organizowanego przez Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UPH im. gen. Władysława Andersa i akceptuję jego warunki.

Oświadczam, że moja praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu.

………………………………                       ……………………………………………

               miejscowość, data                                       czytelny podpis uczestnika konkursu

ZAŁĄCZNIK NR 2 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości)

Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko autora pracy: ………………………………………………………………….

Wiek: ……

Adres i pełna nazwa szkoły: ……………………………………………………………………

Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………………………..

 

Dane opiekuna prawnego do kontaktu:

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: …………………………………………………………

Adres e-mail opiekuna prawnego: ……………………………………………………………

Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………………………

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy autora. Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste
i majątkowe do pracy konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu Historycznego „Siedlecki Konkurs Historyczny”, organizowanego przez Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UPH im. gen. Władysława Andersa i akceptuję jego warunki.

Oświadczam, że zgłoszona praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu.

 

Zgoda na udział w konkursie

Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………….

                                                                   (imię i nazwisko autora pracy)

w Konkursie Historycznym „Siedlecki Konkurs Historyczny”, organizowanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UPH oraz na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy zgodnie z regulaminem konkursu.

………………………………                         ……………………………………………

         miejscowość, data                     czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu

ZAŁĄCZNIK NR 3 

Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku pełnoletniego autora)

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska
w związku z udziałem w Konkursie Historycznym „Siedlecki Konkurs Historyczny”, organizowanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UPH we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o konkursie oraz jego wynikach.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej na stronie internetowej Organizatora, w mediach współpracujących przy organizacji konkursu oraz w czasopiśmie naukowym Studenckiego Koła Naukowego Historyków UPH „Officina Historiae”. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych oraz że zostałem/-am poinformowany/-a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

………………………………                       ……………………………………………

               miejscowość, data                                       czytelny podpis uczestnika konkursu

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości)

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy

……………………………………………………….

              (imię i nazwisko autora pracy)

w związku z udziałem w Konkursie Historycznym „Siedlecki Konkurs Historyczny”, organizowanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UPH, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o konkursie oraz jego wynikach.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej na stronie internetowej Organizatora, w mediach współpracujących przy organizacji konkursu oraz w czasopiśmie naukowym Studenckiego Koła Naukowego Historyków UPH „Officina Historiae”. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych oraz że zostałem/-am poinformowany/-a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

………………………………                         ……………………………………………

         miejscowość, data                     czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu


 
 buttpn SCOPUS HIS waski
PTH logo
 
grant NCN kierownik dr ha Dorota Wereda
grant NCN kierownik dr Beata Kozaczynska
baner dwie twarze naprzeciw siebie
butonik e slownik
swiaty button 2
Wsplnoty ludzkie eng
button komisja historyczna procesu beatyfikacyjnego
CERTYFIKAT TUTORA biala
button poziomy my w historii historia w nas
baner poziomy lekcja akademicka
Nagroda ZLOTE PIORO IH button
Siedlecki konkurs historyczny banerek