INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 Instytut Historii UPH oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UPH zapraszają młodzież szkół średnich oraz jej nauczycieli historii do udziału w dorocznym Siedleckim Konkursie Historycznym. Temat tej edycji to: "Oblicza pacyfikowania dążeń narodu w dziejach Polski – rozważania w 40 rocznicę wprowadzenia stan wojennego". Termin nadsyłania konkursowych esejów upływa 31 grudnia 2021 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w Konkursie Historycznym: „Siedlecki Konkurs Historyczny”.
 • Organizatorem Konkursu Historycznego „Siedlecki Konkurs Historyczny”, zwanego dalej Konkursem, jest Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UPH im. gen. Władysława Andersa, z siedzibą w Siedlcach (08-110), ul. Żytnia 39, zwani dalej Organizatorem.
 • Konkurs na charakter ogólnopolski.
 • Konkurs ma charakter cykliczny (coroczny).
 • Dostarczenie prac na konkurs oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 • Niniejszy regulamin będzie udostępniony wszystkim potencjalnym uczestnikom konkursu na stronach http://www.ih.uph.edu.pl i https://sknhap.wordpress.com oraz w sekretariacie Instytutu Historii UPH, ul. Żytnia 39, pokój 2.18.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 • Osoby, które zgłoszą swój udział w konkursie zwane są dalej Uczestnikami Konkursu.
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 3 Zasady Konkursu

§ 4 Terminarz Konkursu

 • Pracę należy wysłać do dnia 31 grudnia bieżącego roku, w którym ogłoszono kolejną edycję konkursu. W przypadku korzystania z tradycyjnej poczty decyduje data stempla pocztowego.
 • Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w terminie 30 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń, na terenie gmachu Wydziału Nauk Humanistycznych UPH, ul. Żytnia 39.
 • O terminie uroczystości Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronach internetowych Organizatora.
 • Prace Uczestników Konkursu, które nie zostały im zwrócone w trybie § 3 ust. 9, po upływie terminu reklamacji podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

§ 5 Komisja Konkursowa

 • Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa w trzyosobowym składzie.
 • W skład Komisji Konkursowej wchodzi dwóch nauczycieli akademickich oraz przedstawiciel Studenckiego Koła Naukowego Historyków UPH im. gen. Władysława Andersa.
 • Ocenie będą podlegały: oryginalne przemyślenia, zgodność z faktami historycznymi, poprawność językowa i stylistyczna.
 • Komisja wyłoni I, II i III miejsce.

§ 6 Nagrody

 • Wszyscy Uczestnicy konkursu i ich Opiekunowie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 • Praca Laureata pierwszego miejsca konkursu zostanie opublikowana w czasopiśmie naukowym Studenckiego Koła Naukowego Historyków UPH „Officina Historiae” (ISSN: 2545-0905).
 • Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Nagrody zostaną wręczone zgodnie z § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu, a w przypadku braku możliwości uczestnictwa w uroczystości, będzie można je odebrać osobiście
  w sekretariacie Instytutu Historii UPH, ul. Żytnia 39, p. 2.18.
 • W przypadku otrzymania nagrody Laureaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody
  z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podał niepoprawne lub nieprawdziwe dane.
 • Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią ani zamienione na ekwiwalent pieniężny.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.

  

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie

 • Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, z siedzibą przy ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce.
 • Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Roman Sikorski, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Organizatora, w mediach współpracujących przy organizacji konkursu oraz w czasopiśmie naukowym Studenckiego Koła Naukowego Historyków UPH „Officina Historiae” (ISSN: 2545-0905), a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja) o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
 • Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji
  i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu.
 • Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach
  i archiwizację dokumentów.
 • Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 553) – przez czas określony w tych przepisach.
 • Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
  a także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie nie jest oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach konkursu i przyznaniu nagród.
 • Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora Konkursu, ma prawo
  w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
 • Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób zautomatyzowany.
 • Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi na prezentowanie prac zarówno na stronie internetowej, jak i w mediach współpracujących przy organizacji Konkursu.
 • Laureat pierwszego miejsca Konkursu zezwala na opublikowanie swojej pracy
  w czasopiśmie naukowym Studenckiego Koła Naukowego Historyków UPH „Officina Historiae” (ISSN: 2545-0905), bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz laureata.
 • Przysyłając lub dostarczając pracę na Konkurs uczestnik jednocześnie oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej pracy, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej.

§ 8 Reklamacje

 • Wszystkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy Konkursu winni zgłosić na piśmie w czasie jego trwania na adres Organizatora, jednak nie później niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji podpisane przez Uczestnika i Opiekuna.
 • Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Decyzja Organizatora jest ostateczna
  i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 9 Postanowienia końcowe

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku pełnoletniego autora pracy)

Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko autora pracy: ………………………………………………………………….

Wiek: ……

Adres i pełna nazwa szkoły: ……………………………………………………………………

Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………………………..

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy autora. Przysługują mi wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu Historycznego „Siedlecki Konkurs Historyczny”, organizowanego przez Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UPH im. gen. Władysława Andersa i akceptuję jego warunki.

Oświadczam, że moja praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu.

………………………………                       ……………………………………………

               miejscowość, data                                       czytelny podpis uczestnika konkursu

ZAŁĄCZNIK NR 2 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości)

Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko autora pracy: ………………………………………………………………….

Wiek: ……

Adres i pełna nazwa szkoły: ……………………………………………………………………

Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………………………..

 

Dane opiekuna prawnego do kontaktu:

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: …………………………………………………………

Adres e-mail opiekuna prawnego: ……………………………………………………………

Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………………………

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy autora. Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste
i majątkowe do pracy konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu Historycznego „Siedlecki Konkurs Historyczny”, organizowanego przez Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UPH im. gen. Władysława Andersa i akceptuję jego warunki.

Oświadczam, że zgłoszona praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu.

 

Zgoda na udział w konkursie

Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………….

                                                                   (imię i nazwisko autora pracy)

w Konkursie Historycznym „Siedlecki Konkurs Historyczny”, organizowanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UPH oraz na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy zgodnie z regulaminem konkursu.

………………………………                         ……………………………………………

         miejscowość, data                     czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu

ZAŁĄCZNIK NR 3 

Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku pełnoletniego autora)

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska
w związku z udziałem w Konkursie Historycznym „Siedlecki Konkurs Historyczny”, organizowanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UPH we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o konkursie oraz jego wynikach.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej na stronie internetowej Organizatora, w mediach współpracujących przy organizacji konkursu oraz w czasopiśmie naukowym Studenckiego Koła Naukowego Historyków UPH „Officina Historiae”. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych oraz że zostałem/-am poinformowany/-a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

………………………………                       ……………………………………………

               miejscowość, data                                       czytelny podpis uczestnika konkursu

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości)

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy

……………………………………………………….

              (imię i nazwisko autora pracy)

w związku z udziałem w Konkursie Historycznym „Siedlecki Konkurs Historyczny”, organizowanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UPH, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o konkursie oraz jego wynikach.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej na stronie internetowej Organizatora, w mediach współpracujących przy organizacji konkursu oraz w czasopiśmie naukowym Studenckiego Koła Naukowego Historyków UPH „Officina Historiae”. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych oraz że zostałem/-am poinformowany/-a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

………………………………                         ……………………………………………

         miejscowość, data                     czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu